Vitamin E (100 kapsu?ek - masa netto: 21,5 g)

Witamina E- antyoksydant
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Ka?dego dnia nara?eni jeste?my na dzia?anie wolnych rodników maj?cych niekorzystny wp?yw na komórki naszego organizmu. Powstawanie wolnych rodników wzmacniane jest poprzez czynniki ?rodowiskowe, takie jak: promieniowanie UV, pole elektromagnetyczne emitowane m. in. przez komputery i telefony komórkowe, smog, dym papierosowy, nieprawid?owy sposób ?ywienia. 

 
Witamina E to pot??ny antyoksydant, pomagaj?cy w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
Oferuje naturalne wsparcie dla Twojego organizmu!

Komu szczególnie polecamy?

 • Osobom, którym na co dzień towarzyszy stres i po?piech.
 • Osobom ?yj?cym w zanieczyszczonym ?rodowisku.
 • Czynnym i biernym palaczom tytoniu.
 • Osobom nara?onym na promieniowanie UV i pole elektromagnetyczne emitowane przez komputery, telefony komórkowe i inne urz?dzenia elektroniczne. 

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? posiadaj?pozytywne odpowiedzi na powiadomienia G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X