<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

VITAMIN D 2000 IU 60 tabletek (Masa netto: 9,3 g)

Idealna dzienna dawka witaminy D
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Produkt przeznaczony dla osób doros?ych uzupe?niaj?cy codzienn? diet? w najaktywniejsz? form? witaminy D – witamin? D(cholekalcyferol), która odgrywa ogromn? rol? w budowie ko?ci, zdrowiu mi??ni, z?bów, wspomaga odporno?? oraz prawid?owy podzia? komórek. Niestety a? u niemal 90% Polaków wyst?puj? jej niedobory, zw?aszcza w okresie jesienno-zimowo-wiosennym.

MySite Pro - linia California Fitness >>

Witamina D w ok. 80% jest syntetyzowana w skórze pod wp?ywem promieniowania UV, a jedynie 20% jest dostarczane wraz z pokarmem. Jednak w naszej strefie geograficznej ze wzgl?du na ograniczon? ilo?? docieraj?cych do ziemi promieni s?onecznych coraz cz??ciej wyst?puj? jej niedobory. Przebywanie przez wi?kszo?? dnia w budynkach, sp?dzanie niewiele czasu na ?wie?ym powietrzu czy te? – s?uszne w kontek?cie ochrony skóry przed szkodliwym promieniowaniem – stosowanie kremów z filtrem UV, uniemo?liwiaj? odpowiedni? produkcj? witaminy D.

Jak dzia?a witamina D?

 • wykazuje korzystne dzia?anie na ko?ci i mi??nie
 • ma zbawienny wp?yw na uk?ad odporno?ciowy
 • bierze udzia? w procesie podzia?u komórek
 • pomaga utrzyma? zdrowie z?bów
 • uczestniczy w prawid?owym wch?anianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu

Komu szczególnie polecamy?

 • osobom chc?cym wspomóc odporno??
 • dbaj?cym o zdrowie ko?ci i z?bów, pi?kny u?miech
 • dla których wa?ne jest zdrowie mi??ni
 • sp?dzaj?cym wi?kszo?? czasu bez ekspozycji na ?wiat?o s?oneczne, w zamkni?tym pomieszczeniu
 • z wahaniami nastroju, zestresowanym
 • uczulonym na s?ońce, stosuj?cym kremy z filtrem UV
 • kobietom w ci??y i karmi?cym piersi?
 • wegetarianom
Zalety Vitamin D 2000 IU:
 • zawiera najbardziej aktywn? form? witaminy D - witamin? D3 – cholekalcyferol (si?a dzia?ania witaminy D3 jest 30% wi?ksza ni? witaminy D2);
Dawkowanie:

W okresie IX-IV oraz w pozosta?ych miesi?cach, gdy brak odpowiedniej syntezy skórnej

 • Osoby doros?e – 1 tabletka - 50 μg witaminy D3  dziennie.
 • Osoby powy?ej 65 roku ?ycia – 1 tabletka - 50 μg witaminy D3 dziennie przez ca?y rok.
 • Kobiety w ci??y* (od II trymestru ci??y) i kobiety karmi?ce* o ile nie jest zapewniona odpowiednia poda? z diety i/lub synteza skórna –  1 tabletka - 50 μg witaminy D3 dziennie.
Witamin? D nale?y przyjmowa? razem z posi?kiem zawieraj?cym t?uszcze, poniewa? wtedy jest lepiej wch?aniana.

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

 • Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
 • Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
 • Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
 • Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

 • Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
 • Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
 • Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? zosta?y zg?oszone w powiadomieniu do G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

 • Substancje aktywne:

  Witamina D 50 μg Sk?adniki:

   
  Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.
   
  Uwagi! 
  Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewnetrznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Osoby z problemami zdrowotnymi (z nerkami, sarkoidoz?), przyjmuj?ce leki, *kobiety w ci??y i karmi?ce piersi? przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.
  Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu, hiperkalcemia.
  Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? dok?adnie zamkni?ty, w suchym, ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
  Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
  Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
  Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

  Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

  X
  Zaloguj si?...
  Login
  X