<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

Strong Bones 100 kapsu?ek (100 kapsu?ek - masa netto: 124,7 g)

Wapń i magnez na ko?ci i mi??nie
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Jednym z podstawowych czynników decyduj?cych o mocnej strukturze szkieletu jest odpowiednia zawarto?? sk?adników mineralnych w organizmie. Po zakończeniu wzrostu ko?ci, wci?? mo?emy zrobi? wiele, by je wzmocni?, gdy? mineralizacja (tj. „stopień wysycenia ko?ci sk?adnikami mineralnymi”) mo?e trwa? nawet do ukończenia 30 roku ?ycia. Po tym okresie nie powinni?my zapomnie? jednak o odpowiedniej poda?y wapnia i magnezu, gdy? z wiekiem coraz trudniej zachowa? prawid?ow? struktur? kostn?. A na dodatek sk?adniki te uczestnicz? równie? w wielu innych, wa?nych procesach fizjologicznych.

Jak dzia?a sk?adniki Strong Bones?

 • dbaj? o zdrowie ko?ci (wapń, magnez)
 • bior? udzia? w utrzymaniu zdrowych z?bów (wapń, magnez)
 • wspomagaj? prawid?owe funkcjonowanie mi??ni (wapń, magnez)
 • przyczyniaj? si? do zmniejszenia uczucia zm?czenia i znu?enia (magnez)
 • korzystnie wp?ywaj? na uk?ad nerwowy (wapń, magnez)
 • pomagaj? w utrzymaniu prawid?owych funkcji psychologicznych
 • przyczyniaj? si? do prawid?owego krzepni?cia krwi (wapń)
 • uczestnicz? w procesie podzia?u komórek (wapń, magnez)
 • pomagaj? w prawid?owym funkcjonowaniu enzymów trawiennych (wapń)
 • bior? udzia? w syntezie bia?ka (magnez)
 • pomagaj? w utrzymaniu równowagi elektrolitowej (magnez)
 • przyczyniaj? si? do utrzymania prawid?owego metabolizmu energetycznego (wapń, magnez)

Komu szczególnie polecamy?

 • Wszystkim, którzy w m?odym wieku pragn? osi?gn?? wysok? szczytow? mas? kostn?.
 • Osobom w ?rednim wieku oraz starszym pragn?cym zachowa? prawid?ow? struktur? ko?ci i zmniejszy? tempo utraty masy kostnej.
 • Osobom prowadz?cym siedz?cy tryb ?ycia.
 • Osobom niespo?ywaj?cym produktów mlecznych.
 • Palaczom tytoniu oraz osobom spo?ywaj?cym du?e ilo?ci kawy oraz napojów gazowanych zawieraj?cych fosforany.
Czy wiesz, ?e... w organizmie doros?ego cz?owieka znajduje si? ok. 1 kg wapnia, z czego a? 99% zlokalizowane jest w ko?ciach? Przeci?tna dieta w Polsce nie dostarcza wystarczaj?cej ilo?ci wapnia. Szacuje si?, ?e pokrywa 40-80% potrzeb.1
Palenie papierosów, picie kawy, herbaty oraz wysokie spo?ycie b?onnika, jak równie? kwas szczawiowy i fityniany obecne w niektórych ro?linach (np. szczaw, rabarbar) mog? hamowa? wch?anianie wapnia. Wysokie spo?ycie bia?ka, sodu mog? zwi?kszy? usuwanie wapnia z organizmu.
Idealna proporcja wapnia do magnezu powinna wynosi? 2:1. Nowoczesne preparaty, np. Strong Bones zawieraj? oba pierwiastki w tej proporcji.

1prof. Iwona Wawer „ Suplementy diety dla Ciebie”, 2009 r.

Ciekawe artyku?y:

?  Zaprawa przed sezonem narciarskim
?  Kalkulator ryzyka rozwoju osteoporozy
? 
Przyk?adowy jad?ospis wzmacniaj?cy stawy i ko?ci

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? posiadaj?pozytywne odpowiedzi na powiadomienia G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Substancje aktywne:

Wapń 600 mg Magnez 300 mg Sk?adniki:

w?glan wapnia, tlenek magnezu, kapsu?ka ?elatynowa (?elatyna, woda), substancja przeciwzbrylaj?ca: kwasy t?uszczowe (kwas stearynowy); sól magnezowa kwasu cytrynowego (cytrynian magnezu), bursztynian magnezu; substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu; sól wapniowa kwasu cytrynowego (cytrynian wapnia), diglicynian magnezu, octan wapnia.

Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.
 
Uwagi!
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu.Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki, kobiety w ci??y i  karmi?ce piersi? przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.
Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na którykolwiek ze sk?adników preparatu.
Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X