Silk&Shine Shampoo (opakowanie 250 ml)

Szampon z aloesem i pantenolem

Szampon do w?osów

Silk & Shine Shampoo to ?agodny szampon, przeznaczony do codziennego u?ytku. G??boko oczyszcza, wspiera struktur? w?osów, chroni przed negatywnymi skutkami ich przesuszenia. Jego ?agodny sk?ad nie powoduje podra?nienia oczu. Chroni zdrowie w?osów oraz skór? g?owy. Efekt blasku, zdrowych i g?stszych w?osów!

Aby pi?knie wygl?da?, nasze w?osy wymagaj? regularnej, dok?adnej piel?gnacji. Pierwszym krokiem jest w?a?ciwy wybór szamponu. Bardzo wa?ne jest równie?, by po umyciu zapewni? w?osom nast?puj?ce czynniki ochronne: optymaln? kwasowo?? skóry g?owy (warto?? pH), jak równie? prawid?owe nawodnienie oraz nat?uszczenie w?osów. Wszystkie sk?adniki szamponu zosta?y starannie dobrane, zgodnie z najnowszymi osi?gni?ciami technologicznymi, szczególnie dotycz?cymi piel?gnacji w?osów oraz skóry g?owy.

Hydrolizowane bia?ka pszenicy:
wyg?adz? i zmniejszaj? szorstko?? w?osów, dodaj? blasku i obj?to?ci.

Gliceryna:
wykazuje dzia?anie zmi?kczaj?ce i nawil?aj?ce.

Aloes zwyczajny:
przywraca w?osom naturaln? wilgotno??. Dzi?ki w?a?ciwo?ciom przeciwzapalnym jest szczególnie korzystny dla skóry g?owy. Nadaje w?osom po?ysk, wi?ksz? obj?to??.

Pantenol:
sprawia, ?e efekt po?ysku i nawil?enia utrzymuje si? przez d?ugi czas. Ogranicza rozdwajanie si? końcówek w?osów, poprawia kondycj? w?osów zniszczonych gor?cym powietrzem suszarki i nieumiej?tnym szczotkowaniem.

Silk & Shine Shampoo oferuje codzienn? ochron? dla ka?dego rodzaju w?osów. Dok?adnie, ale delikatnie oczyszcza skór? g?owy i w?osy, jednocze?nie dbaj?c o zachowanie naturalnej warstwy ochronnej. Wzmacnia cebulki w?osowe, zabezpieczaj?c w?osy przed wypadaniem. Nie dra?ni oczu, z tego wzgl?du zalecany jest tak?e dzieciom.

7 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  W procesie tworzenia nowoczesnych formu? kosmetyków CaliVita® staramy si? wykorzystywa? surowce naturalne.
  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Produkty s? wytwarzane zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le kosmetycznym.
  Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej).
  Wszystkie surowce i produkty s? wolne od zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne i fizykochemiczne.
 • ?Produkty spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X