Pure Yucca (100 kapsu?ek - masa netto: 60 g)

Jukka na oczyszczanie
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Jukka, zwana „drzewem ?ycia”, to niezwyk?a ro?lina o cennych w?a?ciwo?ciach. 

Jak dzia?a jukka?

 • wspomaga oczyszczanieeliminacj? produktów ubocznych z organizmu

To g?ownie zas?uga zawartych w niej saponin.

Komu szczególnie polecamy?

 • Osobom chc?cym oczy?ci? organizm.
 • Osobom od?ywiaj?cym si? nieracjonalnie.
 • Osobom mieszkaj?cych w du?ych, zanieczyszczonych aglomeracjach.
 • Aktywnym i biernym palaczom tytoniu.
 • Osobom spo?ywaj?cym alkohol.

Czy wiesz, ?e... oczyszczanie organizmu pozytywnie wp?ywa na wygl?d skóry, w?osów i samopoczucie?

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? posiadaj? pozytywne odpowiedzi na powiadomienia G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X