<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

Pure Inulin (Masa netto: 198,5 g)

Ukojenie. Równie? od ?rodka
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

 • Cz?sto z nieznanych przyczyn Twój brzuch staje si? wzd?ty i pojawiaj? si? zaparcia lub wr?cz sam je prowokujesz i wywo?ujesz wstrzymuj?c w?asne potrzeby fizjologiczne czy unikaj?c toalet w miejscach publicznych?
 • Zdarza si?, ?e w stresuj?cych sytuacjach cz??ciej „biegasz” do toalety?
 • Przed ka?d? podró?? odczuwasz niepokój, czy aby na pewno w razie potrzeby b?dziesz móg? skorzysta? z ubikacji?
 • A mo?e jest jeszcze gorzej: unikasz spotkań z przyjació?mi na mie?cie wstydz?c si? swoich problemów trawiennych?

Nie jeste? sam! Ju? co pi?ty mieszkaniec krajów wysokorozwini?tych cierpi na IBS – zespó? jelita dra?liwego. Jest to druga, zaraz po przezi?bieniu, najcz?stsza przyczyna nieobecno?ci w pracy czy w szkole. By sprosta? Twoim potrzebom - by problemy trawienne wynikaj?ce ze stresu nie uprzykrzy?y Ci ?ycia - stworzyli?my… Pure Inulin.

Ulga i lekko?? ka?dego dnia

Pure Inulin zawiera 100% czyst?, sproszkowan? inulin? z korzenia cykorii ?atw? w  dawkowaniu i przygotowaniu (doskonale si? rozpuszcza), bez dodatku ?adnych substancji dodatkowych, substancji wspomagaj?cych proces przetwarzania.

Inulina zawiera naturaln? frakcj? b?onnika pokarmowego rozpuszczalnego w wodzie.

Jak dzia?a inulina?

 • wspomaga regulowanie perystaltyki jelit, co jest niezwykle istotne, by unikn?? pojawiania si? wzd??, zapar?, biegunek, uczucia oci??a?o?ci, nudno?ci, skurczy i bólów brzucha
 • inulina dzia?aj?c jako prebiotyk staje si? naturaln? po?ywk? do rozwoju po?ytecznych bakterii probiotycznych z rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus, jednocze?nie ograniczaj?c rozwój bakterii chorobotwórczych
 • cykoria, z której pochodzi inulina zawarta w Pure Inulin korzystnie wp?ywa na funkcjonowanie serca, w?troby, ko?ci, stawów oraz wspomaga kontrol? masy cia?a i bierze udzia? w utrzymaniu prawid?owego poziomu glukozy we krwi.

Komu szczególnie polecamy?

Spo?ycie inuliny zalecane jest zw?aszcza osobom:

 • spo?ywaj?cym niewielkie ilo?ci b?onnika (wed?ug WHO statystyczny Polak dostarcza zaledwie po?ow? zalecanej dawki b?onnika dziennie)
 • prowadz?cym siedz?cy tryb ?ycia
  ?yj?cym w stresie,który mo?e mie? zwi?zek m.in. z powstaniem: zespo?u jelita dwra?liwego (IBS) w tym powstaniem m.in.: biegunek i/lub zapar?, wzd??, nudno?ci, uczucia pe?no?ci, bólów i skurczy brzucha, dyskomfortu trawiennego, czy innych zaburzeń przewodu pokarmowego
 • wszystkim dbaj?cym o zachowanie w?a?ciwej równowagi flory jelitowej, szczególnie zachwianej po kuracjach antybiotykowych
 • z nadwag? lub oty?o?ci?
 • maj?cym problemy z metabolizmem w?glowodanów (cukrzycy)
 • starszym
 • kobietom w okresie menopauzy
 • cz?sto podró?uj?cym.

Wskazówki:

Z uwagi na lekko s?odkawy smak inulina mo?e by? wykorzystana do przygotowania posi?ków i napoi, jako naturalny zamiennik cukru. Posiada ni?sz? warto?? kaloryczn? 1,5 kcal/g, w stosunku do typowych w?glowodanów – 4 kcal/g. Nie powoduje wzrostu st??enia glukozy we krwi po posi?ku oraz zwi?ksza uczucie syto?ci. Jest wi?c idealna zarówno dla osób zdrowo odchudzaj?cych si?, jak i kontroluj?cych poziom cukru we krwi (cukrzycy)!

Czy wiesz, ?e... co pi?ta osoba, która wype?ni?a test niedoborywitamin.pl boryka si? z problemami ze strony uk?adu pokarmowego?

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowejpotwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
 • Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? posiadaj?pozytywne odpowiedzi na powiadomienia G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Substancje aktywne:

Sproszkowana inulina z korzenia cykorii 5.8 g Sk?adniki:

100% czystej sproszkowanej inuliny z korzenia cykorii (Cichorium intybus)

Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.
 
Uwagi!
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona.Podczas przyjmowania produktu zaleca si? spo?ycie wiekszej ilo?ci p?ynów. Zachowaj dwu godzinny odst?p pomi?dzy przyjmowaniem produktu a innymi suplementami diety czy lekarstwami. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.
Przeciwwskazania:
nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu, kobiety w ci??y, karmi?ce piersi?.
Warunki przechowywania:
produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym, ch?odnym miejscu, z dala od ?róde? ciep?a, ?wiat?a, ujemnych temperatur. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Producent:
CaliVita International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer:
CaliProducts Kft., 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor:
POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X