Pakiet Sugar Free Gummies 10+1 (dw. 31/07/2019) (4 x 100 ?elek Masa netto: 4 x 200 g)

Multiwitaminowe ?elki bez dodatku cukru
Suplement Diety

UWAGA! Data wa?no?ci 31/07/2019

Suplement diety

Ka?dego dnia staczasz walk?, by poda? swojemu dziecku porcj? witamin niezb?dnych dla zdrowia? Od teraz b?dzie to zdecydowanie ?atwiejsze! Odkryj pyszne, ?atwe do ?ucia multiwitaminowe ?elki, bez dodatku cukru.

Dzieci, m?odzie?, doro?li... wszyscy je kochaj?

Owocowe multiwitaminowe ?elki nie zawieraj? ?elatyny, tylko naturalne pektyny z cytrusów, dzi?ki czemu s? niezwykle ?atwe do ?ucia. Pyszny smak i barw? zawdzi?czaj? naturalnym sk?adnikom: m.in. antocyjanom z czarnej marchwi, beta-karotenowi, naturalnym aromatom z pomarańczy, ananasów, truskawek. Nie zawieraj? dodatku cukru ani sztucznych barwników czy aromatów. Sugar Free Gummies to bogactwo witamin: C, B6, B12, kwasu foliowego, biotyny, niacyny, kwasu pantotenowego, a tak?e sk?adnika mineralnego: cynku korzystnie wp?ywaj?cych na zdrowie  i samopoczucie

Co wyró?nia Sugar Free Gummies?

 • Forma kolorowych ?elek, ?atwych  do ?ucia, dzi?ki czemu w prosty i przyjazny sposób pomagaj? dba?  o zdrowie ca?ej rodziny.
 • Wzbogacaj? organizm w wa?ne sk?adniki  w smaczny i zdrowy sposób.
 • Smak i barwa ?elek s? osi?gane przez dodatek naturalnych  sk?adników – bez sztucznych  aromatów czy barwników.
 • ?elki nie zawieraj? dodatku cukru, dzi?ki czemu s? przyjazne dla z?bów.
 • Du?e opakowanie – a? 100 ?elek  – wystarcza na 3-miesi?czn?  suplementacj?.

Jak dzia?aj? sk?adniki aktywne Sugar Free Gummies?

Mi?dzy innymi:

 • Wspomagaj? odporno?? (witamina C, B12, B6, kwas foliowy, cynk)
 • Dbaj? o prawid?owe funkcjonowanie uk?adu nerwowego (witamina B12, B6, C, biotyna, kwas foliowy, niacyna) i funkcje psychologiczne (witamina B12, B6, C, biotyna, kwas foliowy, niacyna)
 • Przyczyniaj? si? do prawid?owego metabolizmu  energetycznego (witamina B12, B6, C, biotyna, niacyna, kwas pantotenowy)
 • Korzystnie wp?ywaj? na zdrowie w?osów (biotyna, cynk), skóry (witamina C, biotyna, niacyna, cynk) i paznokci (cynk)
 • Bior? udzia? w procesie podzia?u komórek (witamina B12, kwas foliowy, cynk)

Dbaj o dostarczanie istotnych  sk?adników dla zdrowia ca?ej Twojej 

SK?AD PRODUKTU >>

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

 • Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
 • Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
 • Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
 • Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

 • Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
 • Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
 • Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? s? zg?oszone w powiadomieniu do G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

 • Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

  X
  Zaloguj si?...
  Login
  X