ORGANICARE SHAMPOO - NOWO?? (200 ml)

Eko szampon do w?osów

BIO odnowa w?osów prosto z natury

Stosuj?c codziennie kosmetyki do piel?gnacji swoich w?osów zastanawiasz si?, ile jednocze?nie sztucznych substancji sobie aplikujesz? A przecie? cudowne, lecznicze dzia?anie ro?lin nie jest Ci obce… Powró? z nami do korzeni! Wykorzystaj naturaln? moc, innowacyjnych kosmetyków OrganiCare CaliVita®. Produkty te to wynik najnowszych, wieloletnich badań naukowych, które zosta?y stworzone, by w pe?ni zaspokoi? indywidualne potrzeby kobiet, m??czyzn, a tak?e dzieci. Odkryj si?? i moc dzia?ania naturalnych kosmetyków, pochodz?cych z ekologicznych upraw, o  pobudzaj?cych zmys?y, urzekaj?cych zapachach, w eleganckich opakowaniach, wolnych od wszelkich zanieczyszczeń sztucznymi chemikaliami czy spalinami.

MySite Pro - OrganiCare >>


Obejrzyj film OrganiCare - linia ekologicznych, naturalnych kosmetyków >>

OrganiCare Shampoo - Szampon do w?osów

Nadaje w?osom jedwabist? g?adko??, zapobiega rozdwajaniu oraz delikatnie oczyszcza je i chroni skór? g?owy przed dzia?aniem czynników zewn?trznych oraz stresu. Idealny do codziennego u?ytku, do wszystkich rodzajów w?osów, równie? dla dzieci.

Produkt zawiera m.in: ekstrakt z nasion drzewa Moringa Pterygospema, wyci?g z li?ci aloesu,olej z kie?ków pszenicy, wyci?g z owoców oliwki europejskiej, wyci?g z li?ci rozmarynu.

Cenne BIO sk?adniki aktywne

99% ro?linnych sk?adników aktywnych zawartych w produktach OrganiCare CaliVita® pochodzi ze ?ci?le kontrolowanych ekologicznych upraw. Naturalny surowiec, dzi?ki r?cznemu zbiorowi, jest staranie selekcjonowany. Do produkcji wykorzystywane s? jedynie te cz??ci ro?liny, które spe?niaj? rygorystyczne standardy i wymogi jako?ci, wnajefektywniejszy sposób dbaj?c o codzienne pi?kno Twoich w?osów oraz ich prawid?owe nawil?enie, od?ywienie i regeneracj?.

Jak zapewniamy najwy?sz? jako?? surowców?

Ekstrakcja cennych sk?adników aktywnych odbywa si? precyzyjnie okre?lon? metod?, w ?ci?le kontrolowanych warunkach. Ka?dy li?? aloesu w przeci?gu 2 godzin po r?cznym zbiorze jest dok?adnie myty, r?cznie ci?ty, by uzyska? jak najlepszej jako?ci ?el, zapewniaj?c w?osom, dog??bne nawil?enie, mi?kko??, elastyczno?? oraz ?wie?o?? na d?ugi czas.

Tajemnic? skuteczno?ci dzia?ania OrganiCare jest umiej?tne ??czenie w ?ci?le okre?lonej proporcji i kolejno?ci sk?adników aktywnych ro?lin o jak najlepszych w?a?ciwo?ciach, a nast?pnie wspólne ich dojrzewanie przez oko?o 2-3 tygodnie. Produkcja odbywa si? w tradycyjny sposób, w niskiej temperaturze, bez udzia?u metod chemicznych, by zachowa? jak najwi?ksz? skuteczno?? cennych  sk?adników aktywnych. Dzi?ki czemu ich niezwyk?e w?a?ciwo?ci zachowane w 100%, a oferowany produkt jest gwarantem najwy?szej jako?ci!

Rygorystyczna metoda produkcji wymaga szczególnej uwagi i ogromnego nak?adu pracy r?cznej, ale tylko w ten sposób, mo?emy otrzyma? wyj?tkowo skuteczny i nieskazitelnie czysty produkt końcowy. Ka?dy etap produkcji odbywa si? pod ?cis?ym nadzorem, a wyprodukowane kosmetyki OrganiCare s? certyfikowane przez jednostk? certyfikuj?c? Ecogruppo Italia.

Profesjonalna piel?gnacja w?osów ?agodnymi i naturalnymi sk?adnikami.

Ciekawe artyku?y:

Bez podra?nień skóry latem

9 powodów, dla których warto si?gn?? po produkt OrganiCare  Shampoo CaliVita®: Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
99,8 % sk?adników pochodzenia naturalnego.
100% sk?adników ro?linnych pozyskiwanych z upraw ekologicznych.
Wszystkie surowce i produkty s? wolne od zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne i fizykochemiczne.
Produkty s? wytwarzane zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le kosmetycznym.
Produkcja odbywa si? w tradycyjny sposób, w niskiej temperaturze, bez udzia?u metod chemicznych, by zachowa? jak najwi?ksz? skuteczno?? cennych sk?adników aktywnych.
Ka?dy etap produkcji podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej), a gwarantem najwy?szej jako?ci i bezpieczeństwa kosmetyków jest certyfikat wystawiony przez jednostk? certyfikuj?c? Ecogruppo Italia.
Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
Produkty spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X