<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

Melatonin 180 kaps. - NOWO??! (180 kapsu?ek - masa netto: 25,7 g)

Melatonina
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY


Sen jest niezb?dnym elementem ?ycia i warunkiem zdrowia cz?owieka. Dobowy rytm snu i czuwania jest regulowany przez melatonin? – hormon wydzielany przez szyszynk?, znajduj?c? si? w mózgu, którego produkcja przez organizm znacznie wzrasta, gdy robi si? ciemno. Dzi?ki temu zdecydowanie ?atwiej nam zasn?? i spokojnie przespa? ca?? noc.
 

MySite Pro - Melatonin >>

Niestety nie zawsze tak si? dzieje. Czasami nasz naturalny zegar biologiczny, dobowy rytm snu i czuwania mo?e ulec zmianie, rozregulowaniu pod wp?ywem wielu czynników, m.in. przepracowania, stresu, starzenia si? organizmu, zmiany strefy czasowej - jet lag.

W efekcie - nieprawid?owa ilo?? i jako?? snu – bardzo cz?sto prowadzi do ci?g?ego zm?czenia, spadku odporno?ci, problemów z koncentracj? i pami?ci?, a tak?e mo?e by? przyczyn? oty?o?ci i rozwoju bardzo wielu dolegliwo?ci zdrowotnych.

Naszego zegara biologicznego nie da si? zatrzyma?, przyspieszy? lub zwolni?, dlatego te? loty mi?dzykontynentalne stanowi? niezwyk?e wyzwanie dla organizmu. Nag?a zmiana stref czasowych zak?óca homeostaz? naszego organizmu – jet lag. Dochodzi do rozregulowania wydzielania hormonów – przede wszystkim melatoniny (odpowiedzialnej za rytm snu-czuwania) i kortyzolu (hormonu stresu). Najcz?stszymi objawami zmian stref czasowych jest zm?czenie, p?ytki sen, bezsenno??, bóle g?owy, rozdra?nienie, zaburzenie apetytu, dolegliwo?ci ?o??dkowo-jelitowe. Niektórzy z nas potrzebuj? nawet kilku dni, by ich organizm przystosowa? si? do zmiany warunków.

Suplementacja melatonin? mo?e by? prostym rozwi?zaniem i wybawieniem dla osób cierpi?cych na bezsenno??, maj?cych problemy ze snem i przystosowaniem si? do zmian czasowych. To substancja wytwarzana przez nasz organizm, dlatego jej stosowanie jest bezpieczne, bez ryzyka uzale?nienia!

Melatonina nie tylko pomaga zasn??, ale równie? dba o w?a?ciw? jako?? i ilo?? snu. By rano wstawa? w pe?ni wypocz?tym, zregenerowanym, do?adowanym energi? do dzia?ania i z g?ow? nowych pomys?ów.
 
Komu szczególnie polecamy?
- Osobom, które nie mog? zasn??, budz? si? w nocy, cierpi? na bezsenno??.
- Wszystkim, którzy – budz?c si? – czuj? si? zm?czeni.
- Pracuj?cym w systemie zmianowym.
- Podró?uj?cym w inn? stref? czasow?.
- Osobom, które chc? opó?ni? starzenie si? organizmu.
- Osobom starszym.

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? zosta?y zg?oszone w powiadomieniu do G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Substancje aktywne:

Melatonina 1 mg Sk?adniki:

Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d  istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.

Uwagi!
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona.
Po spo?yciu melatoniny wyst?pi uczucie senno?ci prowadz?ce do spadku koncentracji, dlatego nie nale?y w tym czasie prowadzi? pojazdów mechanicznych i obs?ugiwa? urz?dzeń mechanicznych w ruchu.
Osoby z problemami zdrowotnymi (m.in. zaburzeniami czynno?ci w?troby, nerek, funkcji uk?adu odporno?ciowego, hormonalnych, z depresj?, padaczki?, cukrzyc?), przyjmuj?ce leki (m.in. przeciwzakrzepowe, przeciwdepresyjne, uspokajaj?ce, immunosupresyjne, hormonalne ?rodki antykoncepcyjne) przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.
Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu, po spo?yciu alkoholu, kobiety w ci??y i karmi?ce piersi?
Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X