<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

Mega CoQ10 Plus (60 kapsu?ek - masa netto: 35,7 g)

Mega dawka koenzymu Q10
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Mega wysoka dawka koenzymu Q10 (50 mg) + idealne trio sk?adników antyoksydacyjnych – beta karotenu (prowitamina witaminy A), witaminy E oraz selenu. To wyj?tkowo dobrany sk?ad Mega CoQ10 Plus, by w jeszcze wi?kszym stopniu spe?ni? potrzeby Twojego organizmu.

Naturalne ?ród?o wigoru i ochrona komórek
 
Koenzym Q10 jest naturaln? substancj? produkowan? przez organizm, niezb?dn? dla zdrowia cz?owieka, wyst?puj?c? niemal?e w ka?dej komórce cia?a.
Niestety jego st??enie w organizmie maleje ju? po 30 roku ?ycia. W wieku 40 lat naturalna produkcja koenzymu Q10 zmniejsza si? nawet o 25%. Dodatkowo bez wzgl?du na wiek jego wytwarzanie jest równie? hamowane przez stres, za?ywanie leków farmakologicznych, palenie papierosów czy radioterapi?.
Dlatego tak wa?ne jest odpowiednie dostarczanie koenzymu Q10 z pomoc? suplementów diety.
Produkt stanowi równie? bogactwo witaminy Eselenu oraz beta-karotenu.
 

Jak dzia?aj? sk?adniki Super CoQ10 Plus?

 • pomagaj? w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym = wykazuj? dzia?anie antyoksydacyjne (witamina E, selen)
 • wzmacniaj? odporno?? (selen, witamina A, której prowitamin? jest beta-karoten)
 • dbaj? o kondycj? w?osów i paznokci (selen)
 • korzystnie wp?ywaj? na funkcjonowanie tarczycy (selen)
 • wspomagaj? zachowanie zdrowej skóry (witamina A, której prowitamin? jest beta-karoten)
 • wspieraj? utrzymanie prawid?owego widzenia (witamina A, której prowitamin? jest beta-karoten)
 • dbaj? o stan b?on ?luzowych (witamina A, której prowitamin? jest beta-karoten)
 • przyczyniaj? si? do prawid?owego przebiegu spermatogenezy (selen)
 • bior? udzia? w utrzymaniu prawid?owego metabolizmu ?elaza (witamina A, której prowitamin? jest beta-karoten)

Komu szczególnie polecamy?

 • Osobom powy?ej 30 roku ?ycia.
 • Wszystkim dbaj?cym o urod?.
 • Sportowcom i osobom nara?onym na zwi?kszony wysi?ek fizyczny i umys?owy.
 • Osobom prowadz?cym stresuj?cy tryb ?ycia.
 • Osobom stosuj?cym niew?a?ciwie zbilansowan? diet?.
 • Osobom chc?cym wspomóc funkcjonowanie uk?adu kr??enia.
 • M??czyznom, by wesprze? prawid?owy przebieg spermatogenezy.
 • Osobom poszukuj?cym silnej ochrony antyoksydacyjnej.
Czy wiesz, ?e... najwy?sze st??enie koenzymu Q10 w organizmie cz?owieka wyst?puje w sercu, w?trobie, nerkach i trzustce?

Ciekawe artyku?y:

?  Jak koenzym Q10 wp?ywa na skór?, dzi?s?a, serce, energi? - wed?ug badań naukowych

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:
 • Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.

 • Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.

 • Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowejpotwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.

 • Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?ysynergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

 • Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.

 • Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.

 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.

  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? posiadaj?pozytywne odpowiedzi na powiadomienia G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

 • Substancje aktywne:

  Koenzym Q10 50 mg Witamina E 10 mg Beta-karoten 600 μg Selen (chelat aminokwasowy) 10 μg Sk?adniki:

  m?ka ry?owa, stabilizator: celuloza mikrokrystaliczna, kapsu?ka ?elatynowa (?elatyna, woda), koenzym Q10, witamina E, substancja przeciwzbrylaj?ca: kwasy t?uszczowe (kwas stearynowy), substancja przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych (stearynian magnezu), beta karoten, substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu, L-selenometionina.

  Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.
   
  Uwagi!
  Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki, kobiety w ci??y i karmi?ce piersi? przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.
  Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu.
  Warunki przechowywania: Produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
  Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
  Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
  Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

  Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

  X
  Zaloguj si?...
  Login
  X