GoldMAX? ()

Magnetyczny eliminator kamienia.

GoldMAX® CaliVita -  magnetyczny eliminator kamienia, oparty na Neodymie.  Stanowi przyjazne dla ?rodowiska energooszcz?dne rozwi?zanie problemów spowodowanych osadzaniem si? kamienia.

 

Mo?e by? u?yty zarówno w instalacjach wodoci?gowych, jak i mie? zastosowanie w urz?dzeniu do oczyszczania i jonizacji wody -  Aquarion.

GoldMAX® zastosowany wraz z urz?dzeniem Aquarion ma korzystny wp?yw na amortyzacj? urz?dzenia oraz sprawi, ?e smak wody b?dzie jeszcze lepszy.

Je?li urz?dzenie GoldMAX® zamontujemy na instalacji wodoci?gowej, urz?dzenia sanitarne stan? si? wolne od kamienia, a skuteczno?? bojlerów, pralek i zmywarek mo?e wzrosn??.

W trakcie dzia?ania magnetyzera GoldMAX® nast?puje zmiana w strukturze krystalicznej i ?adunkach  zawartych w wodzie minera?ów, tak ?e nie s? one zdolne do przylegania.

Co wi?cej, powsta?y wcze?niej osad ulega usuni?ciu. W ten sposób mo?na zapobiega? tworzeniu si? osadów sprzyjaj?cych rozwojowi grzybów, bakterii i innych mikroorganizmów.

Umie?? równolegle dwa magnesy wokó? bia?ego elastycznego przewodu dop?ywu wody do urz?dzenia Aquarion lub wokó? kranu g?ównego (magnesy b?d? si? odpycha?y) i przymocuj je elastycznymi zapinkami. Zaleca si? wcze?niejsze umocowanie elastycznych zapinek wokó? przewodu, gdy? u?atwi to monta? magnesów.

W przypadku umieszczenia magnesów na przewodzie dop?ywu wody do urz?dzenia Aquarion lub na instalacji wodoci?gowej wystarczy jedno urz?dzenie GoldMAX® - przy za?o?eniu, ?e ?redni miesi?czny przep?yw wody wyniesie do 50 m3, dla rur o wewn?trznej ?rednicy 2 cale (materia? niemagnetyczny) lub rur o wewn?trznej ?rednicy 1 cal (rury stalowe).

W przypadku wi?kszej ?rednicy rur, wi?kszego ?redniego miesi?cznego przep?ywu wody lub wody bardzo twardej, nale?y u?y? wi?cej ni? jeden magnetyzer GoldMAX®.

Ostrze?enie!
Produkt zawiera silny magnes. Nale?y przechowywa? go z dala od rozruszników serca, telewizorów, monitorów, przyrz?dów pomiarowych i wszelkich magnetycznych no?ników danych. Trzymanie magnesów blisko takich urz?dzeń mo?e spowodowa? ich uszkodzenie, zniszczenie a tak?e obra?enie cia?a.

Przechowuj produkt w miejscu niedost?pnym dla dzieci!

6 powodów, dla których warto si?gn?? po magnetyczny eliminator kamienia GoldMax CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Produkty spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej.
  To przyjazne dla ?rodowiska, energooszcz?dne rozwi?zanie problemów spowodowanych osadzaniem si? kamienia.
  Mo?e zwi?ksza? skuteczno?? bojlerów, pralek i zmywarek.
 • Zastosowany wraz z urz?dzeniem Aquarion ma korzystny wp?yw na amortyzacj? urz?dzenia oraz sprawi, ?e smak wody b?dzie jeszcze lepszy.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X