<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

Ginkgo XC - NOWO?? (100 tabletek - masa netto: 27,9 g)

Wzmocnij umys? i kr??enie
Suplement Diety
SUPLEMENT DIETY

Mi?orz?b japoński jest jedynym ?yj?cym do dzi? przedstawicielem rodziny mi?orz?bowatych (Ginkgoaceae). Gatunek ten przetrwa? w niemal niezmienionej formie ponad 200 mln lat, st?d cz?sto okre?lany jest mianem ?ywego pomnika ery mezozoicznej („?ywa skamielina”). Gingko biloba w stanie naturalnym zosta? odkryty w 1899 roku, w lasach po?udniowo-wschodnich Chin. Mi?orz?b japoński dobrze znosi promieniowanie, jonizacj?, jest odporny na ska?enie przemys?owe, a tak?e radzi sobie z wieloma drobnoustrojami przenoszonymi m.in. przez ptaki, owady. Dzi?ki swoim unikalnym w?a?ciwo?ciom sta? si? popularny na ca?ym ?wiecie. Zawiera ponad 60 silnych substancji bioaktywnych, które s? cenione m.in. w medycynie. Najstarsze drzewa tego gatunku znajduj? si? prawdopodobnie w Chinach, gdzie wyst?puj? okazy przekraczaj?ce 40 m wysoko?ci i maj? prawie 4 tysi?ce lat.

Sk?adniki aktywne Gingko biloba to: glikozydy flawonoidowe (flawonoidy: kwercetyna, kempferol) oraz laktony terpenowe w?ród nich ginkgolidy oraz bilobalidy, który wed?ug aktualnych danych wyst?puje tylko w mi?orz?bie

Sk?adniki aktywne Gingko biloba:

- wspomagaj? prawid?owe funkcjonowanie uk?adu kr??enia; 
- przyczyniaj? si? do uszczelniania naczynek krwiono?nych;

- spowalniaj? procesy starzenia;
 
- usprawniaj? prawid?owe kr??enie krwi
dostarczaj?c komórkom tlen i substancje od?ywcze oraz zapewniaj?c odpowiednie ukrwienie narz?dów wzroku i s?uchu;
- pomagaj? utrzyma? dobr? pami??;
 
- poprawiaj? zdolno?? koncentracji i prawid?owo?? procesów poznawczych.

Mi?orz?b jest wspania?ym antyoksydantem. Jego sk?adniki aktywne mog? wspomóc walk? z  wszechobecnymi wolnymi rodnikami, które niekorzystnie wp?ywaj? na zdrowie oraz urod?.

Komu szczególnie polecamy Gingko XC?

- Osobom chc?cym zachowa? prawid?owe funkcje poznawcze, wzmocni? pami??, koncentracj?;
- Jako wsparcie dla narz?du wzroku i s?uchu;

- Osobom pracuj?cym umys?owo;
 
- W przypadku zwi?kszonego wysi?ku fizycznego (sport, ci??ka praca fizyczna);
- Osobom nara?onym na stres;

- Chc?cym uszczelni? naczynia krwiono?ne i opó?ni? starzenie si?;
 
- Osobom maj?cym problem ze s?abym kr??eniem, wiecznie zimnymi kończynami.

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? posiadaj?pozytywne odpowiedzi na powiadomienia G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Substancje aktywne:

Ekstrakt z li?ci mi?orz?bu japońskiego 90 mg (std. 24% flawonoglikozydów) 21.6 mg (std. 6% terpenów) 5.4 mg Sk?adniki:


Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.

Uwagi!

Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki (m.in. przeciwzakrzepowe), przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem. Nie stosowa? produktu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, paracetamolem, lekami moczop?dnymi, gdy? substancje czynne mi?orz?bu nasilaj? ich dzia?anie. Nie stosowa? produktu z lekami przeciwarytmicznymi, przeciwnadci?nieniowymi, glikozydami nasercowymi z uwagi na mo?liwo?? synergicznego dzia?ania z mi?orz?bem japońskim i mo?liwo?? wystapienia reakcji niepo??danych. 
Przeciwwskazania: zmniejszona krzepliwo?? krwi. Przyjmowanie mi?orz?bu japońskiego nie jest zalecane w przypadku kobiet w ci??y, karmi?cych piersi?, osób przyjmuj?cych antykoagulanty, przed planowan? operacj?, gdy? wp?ywa na krzepni?cie krwi.
Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X