<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

Garlic Caps (100 kapsu?ek - masa netto: 61 g)

Czosnek na odporno??
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Czosnek to jedna z najbardziej znanych przypraw. Nie wszyscy jednak wiedz?, ?e poza charakterystycznym smakiem, posiada tak?e wiele korzystnych w?a?ciwo?ci, które pozytywnie wp?ywaj? na nasz organizm. Garlic Caps to preparat zawieraj?cy wyci?g olejowy z czosnku, którego sk?adniki aktywne s? skutecznie wykorzystywane od wielu lat.  Z Garlic Caps mo?esz cieszy? si? niezwyk?? moc? czosnku bez przykrego zapachu z ust! Produkt zawiera wyci?g olejowy z czosnku, a odpowiednia struktura kapsu?ki ?elowej zapewnia jego maksymaln? skuteczno??.

MySite Pro - Garlic Caps >>

Korzystny wp?yw czosnku na stan zdrowia znany jest od wielu wieków. Egipscy budowniczy piramid otrzymywali czosnek, cebul? oraz rzodkiewk?, by wzmocni? swoj? odporno??. Czosnek by? tak?e uwzgl?dniany w diecie rzymskich ?o?nierzy. G?ówn? substancj? czynn? czosnku jest allicyna, która powstaje z alliny podczas mia?d?enia z?bków czosnku.

Jak dzia?a czosnek?

 • wspomaga uk?ad odporno?ciowy
 • dba o uk?ad oddechowy
 • korzystnie wp?ywa na uk?ad sercowo-naczyniowy
 • wspomaga prac? w?troby
 • korzystnie wp?ywa na poziom cholesterolu we krwi
 • przyczynia si? do zachowania równowagi mikrobiologicznej jelit
 • ma pozytywny wp?yw na metabolizm w?glowodanów
 • zwi?ksza wra?liwo?? komórek na insulin?

 Komu szczególnie polecamy?

 • Wszystkim osobom, które chc? wspomóc odporno??.
 • Osobom dbaj?cym o utrzymanie w?a?ciwego poziomu cholesterolu we krwi.
 • Osobom chc?cym wspomóc uk?ad sercowonaczyniowy.
 • Osobom, które chc? zachowa? równowag? mikrobiologiczn? jelit.  
 • Wszystkim w celu wzmocnienia pracy w?troby.
Czy wiesz, ?e... w staro?ytnym Egipcie i Babilonii robotnicy buduj?cy piramidy spo?ywali go równie? w celu zregenerowania si? i zwi?kszenia wytrzyma?o?ci?

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? posiadaj?pozytywne odpowiedzi na powiadomienia G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Substancje aktywne:

Wyci?g olejowy z czosnku pospolitego (500:1) 350 mg Wyci?g olejowy z li?ci pietruszki zwyczajnej (70:1) 2.5 mg Sk?adniki:

wyci?g olejowy z czosnku pospolitego (Allium sativum) 57,4%, olej ro?linny, kapsu?ka ?elatynowa (?elatyna, woda), wyci?g olejowy z li?ci pietruszki zwyczajnej (Petroselinum crispum)

Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym jaja, ryby, skorupiaki, mleko, orzeszki ziemne, orzechy, soj?, nasiona sezamu, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - istnieje mo?liwa obecno?? tych sk?adników w produkcie.
 
Uwagi!
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.  Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. 
Produkty zawieraj?ce czosnek nale?y przyjmowa? zawsze z du?? ilo?ci? p?ynów. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki (m.in. przeciwkrzepliwe), przed zabiegiem operacyjnym, kobiety w ci??y i karmi?ce piersi? przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.
Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu, ostre zapalenie przewodu pokarmowego.
Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Producent: Perfect Nutrition®, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X