Filtr do Aquarion ()

Wymienny filtr do urz?dzenia Aquarion

Wielostopniowy filtr najwy?szej jako?ci z zastosowaniem nano-srebra

Filtr zapewnia wytwarzanie zdrowszej i czystszej wody. Zatrzymuje wiele ró?nych zanieczyszczeń,  jednocze?nie przepuszczaj?c warto?ciowe sk?adniki mineralne.

Filtr zbudowany jest z kilku warstw, mi?dzy innymi turmalinu, który emituje w naturalny sposób dalek? podczerwień (FIR) (o du?ej d?ugo?ci fali), co znakomicie dzia?a na wod?; filtru w?ókninowego odfiltrowuj?cego osady i cz?steczki; granulowanego w?gla aktywowanego nasyconego srebrem, szczególnie wydajnego w usuwaniu chloru, jego zapachu i smaku, chemikaliów rolniczych, fenolu, trihalometanu i innych zanieczyszczeń chemicznych. W?giel aktywowany jest nasycany srebrem w celu zahamowania rozwoju bakterii, gdy jonizator nie pracuje.

Filtr w urz?dzeniu Aquarion nale?y wymieni?, gdy zachodzi jedna z nast?puj?cych okoliczno?ci:

  • Po przepuszczeniu przez jonizator i filtr mocno zanieczyszczonej wody;
  • Gdy wyp?ywaj?ca woda ma nieprzyjemny zapach;
  • Je?li szybko?? przep?ywu wody powa?ne si? zmniejszy?a;
  • Po d?u?szym okresie - ponad 30 dni nieu?ywania jonizatora;
  • Po okresie 6 miesi?cy u?ywania urz?dzenia.

Wymiana filtra w urz?dzeniu Aquarion jest ?atwa i zajmuje zaledwie chwil?.

UWAGA: Przed wymian? filtra nale?y zatrzyma? przep?yw wody.

Podstawowym warunkiem w?a?ciwego dzia?ania jonizatora jest utrzymywanie filtra wst?pnego w czysto?ci.

Zaraz po wymianie filtra wyp?ywaj?ca woda mo?e mie? ciemniejsze zabarwienie ze wzgl?du na cz?stki w?gla aktywowanego znajduj?ce si? w nowym filtrze, ale po chwili oczy?ci si?.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X