E-PROTECT STICKER (pakiet 4 szt.) (4 sztuki naklejek ochronnych E-Protect Sticker)

Stop elektrosmog

W obecnych czasach wszyscy bez wyj?tku do?wiadczamy negatywnego oddzia?ywania sztucznego promieniowania elektromagnetycznego pochodz?cego z wielu ró?nych ?róde?  - elektrosmogu. Niekorzystne objawy elektrosmogu odczuwa ju? co czwarty z nas!

MySite Pro o E-Protect >>


Obejrzyj film Stop elektrosmog >>

Promieniowanie pochodz?ce z urz?dzeń elektronicznych jest niewidoczne dla naszego wzroku, jednak mo?e zak?óca? funkcjonowanie organizmu i prowadzi? do pogorszonego samopoczucia, zaburzeń pami?ci, snu, problemów z koncentracj?, migren, dra?liwo?ci i wielu innych powa?niejszych schorzeń.

Co wywo?uje elektrosmog?

Mi?dzy innymi powszechnie u?ywane telefony komórkowe, komputery, laptopy, tablety, radioodbiorniki i telewizory, kuchenki mikrofalowe, sieci bezprzewodowe (Wi-Fi), wspó?czesne auta, linie energetyczne.

Rodzina E-Protect CaliVita® Electronics ma za zadanie wspomóc ochron? organizmu przed niekorzystnym oddzia?ywaniem promieniowania elektromagnetycznego.

E-PROTECT STICKER

Naklejka chroni?ca przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym przyklejana bezpo?rednio na urz?dzenia elektroniczne np. z ty?u telefonu, na obudowie laptopa, monitora, mikrofalówki czy te? desce rozdzielczej samochodu.

Skuteczno?? produktów z rodziny E-Protect CaliVita® zosta?a potwierdzona naukowo - otrzyma?y certyfikat Instytutu Badań nad elektrosmogiem (IGEF) w Birmingham, Wielka Brytania.

Instrukcja obs?ugi: oderwij ostro?nie foli? ochronn? z opakowania i przyklej j? z ty?u telefonu. Nie przycinaj jej! W podobny sposób mo?na j? przyklei? do innych urz?dzeń lub w samochodzie. W przypadku kuchenek mikrofalowych foli? ochronn? zawsze nale?y przykleja? na zewn?trznej obudowie.

Nieu?ywan? foli? ochronn? nale?y przechowywa? w miejscu niedost?pnym dla dzieci.

Ciekawe artyku?y:

Technologia mo?e by? zgubna - chroń swój organizm

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X