<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

D-drops liquid vitamin D (Obj?to?? netto: 30 ml)

Witamina D3 w p?ynie
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Produkt dostarcza najaktywniejsz? form? witaminy D – witamin? D3 (cholekalcyferol) i jest dost?pny w ?atwej w u?yciu p?ynnej formule z kroplomierzem, gwarantuj?cym odpowiednie dawkowanie dla ca?ej rodziny!

MySite Pro - D-drops liquid vitamin D >>


Obejrzyj film D-drops liquid vitamin D >>

Witamina D w ok. 80% jest syntetyzowana w skórze pod wp?ywem promieniowania UV, a jedynie 20% jest dostarczane wraz z pokarmem. Jednak w naszej strefie geograficznej ze wzgl?du na ograniczon? ilo?? docieraj?cych do ziemi promieni s?onecznych coraz cz??ciej wyst?puj? jej niedobory. Przebywanie przez wi?kszo?? dnia w budynkach, sp?dzanie niewiele czasu na ?wie?ym powietrzu czy te? – s?uszne w kontek?cie ochrony skory przed szkodliwym promieniowaniem – stosowanie kremów z filtrem UV, uniemo?liwiaj? odpowiedni? produkcj? witaminy D.

Jak dzia?a witamina D?

 • wykazuje korzystne dzia?anie na ko?ci i mi??nie
 • ma zbawienny wp?yw na uk?ad odporno?ciowy
 • bierze udzia? w procesie podzia?u komórek
 • pomaga utrzyma? zdrowie z?bów
 • uczestniczy w prawid?owym wch?anianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu

Komu szczególnie polecamy?

 • Wszystkim osobom mieszkaj?cym w umiarkowanej szeroko?ci geograficznej w okresie od wrze?nia do kwietnia – zw?aszcza dzieciom w okresie wzrostu i rozwoju, osobom doros?ym, kobietom w okresie oko?omenopauzalnym, kobietom w ci??y* i karmi?cym piersi?*.
 • Osobom unikaj?cym ekspozycji cia?a na promieniowanie s?oneczne, pracuj?cym w zamkni?tych pomieszczeniach, stosuj?cym filtry przeciws?oneczne.
 • Osobom starszym przez ca?y rok, ze wzgl?du na obni?enie skórnej syntezy witaminy D.
 • Osobom z nadmiern? mas? cia?a – wymagaj? one wi?kszej poda?y witaminy D ze wzgl?du na jej kumulacj? w tkance t?uszczowej.
 • Osobom spo?ywaj?cym produkty przetworzone z wysok? zawarto?ci? kwasów t?uszczowych nasyconych, ?ywno?? typu fast-food o niskiej zawarto?ci witaminy D.
 • Osobom b?d?cym na diecie ubogiej w witamin? D, zw?aszcza niskokalorycznej.
 • Wszystkim chc?cym wzmocni? swoj? odporno?? i zachowa? zdrowe z?by i ko?ci.
Zalety D-drops liquid vitamin D:
 • zawiera najbardziej aktywn? form? witaminy D - witamin? D3 – cholekalcyferol (si?a dzia?ania witaminy D3 jest 30% wi?ksza ni? witaminy D2);
 • produkt nie zawiera cukru, sztucznych s?odzików, barwników;
 • produkt jest ?atwy w dawkowaniu (kroplomierz), bardzo wydajny – zawiera a? 1000 kropli.
Dawkowanie:
W okresie IX-IV oraz w pozosta?ych miesi?cach, gdy brak odpowiedniej syntezy skórnej:
 • Dzieci powy?ej 3 roku ?ycia oraz m?odzie? do 18 roku ?ycia – 20 μg witaminy D3 (2 krople 0,06 ml) dziennie.
 • Osoby doros?e – do 50 μg witaminy D3 (5 kropli – 0,15 ml) dziennie.
 • Osoby powy?ej 65 roku ?ycia – do 50 μg witaminy D3 (5 kropli – 0,15 ml) dziennie przez ca?y rok.
 • Kobiety w ci??y* (od II trymestru ci??y) i kobiety karmi?ce* o ile nie jest zapewniona odpowiednia poda? z diety i/lub synteza skórna – do 50 μg witaminy D3 (5 kropli – 0,15 ml) dziennie.
Witamin? D nale?y przyjmowa? razem z posi?kiem zawieraj?cym t?uszcze, poniewa? wtedy jest lepiej wch?aniana.

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? posiadaj?pozytywne odpowiedzi na powiadomienia G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Substancje aktywne:

?rednio?ańcuchowe kwasy t?uszczowe MCT 158.5 mg Witamina D 50 μg Sk?adniki:

?rednio?ańcuchowe kwasy t?uszczowe (MCT), dejonizowana woda, aromat z pomarańczy (Citrus sinensis), witamina D3 (cholekalcyferol), olejek cytrynowy (Citrus lemon)

Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.
 
Uwagi! 
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia.
Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Produkt przed u?yciem dobrze wymieszaj. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki, *kobiety w ci??y i karmi?ce piersi? przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.
Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu.
Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? dok?adnie zamkni?ty, w suchym, ch?odnym miejscu, unika? wysokich i ujemnych temperatur, intensywnego ?wiat?a. Po otwarciu produkt nale?y przechowywa? w lodówce i spo?y? w ci?gu roku. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X