<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

Chewable Omega 3
lemon flavour (100 kapsu?ek do ?ucia/ssania - masa netto 98,5 g)

kapsu?ki Omega-3 do ?ucia/ssania dla serca, mózgu, wzroku
Suplement Diety

Niezb?dne nienasycone kwasy t?uszczowe

Wielu badaczy zadaje sobie pytanie, czy istnieje zwi?zek pomi?dzy diet? a uk?adem sercowo-naczyniowym. A je?li istnieje, to na czym on polega? Naukowcy Bang, Dyerberg oraz ich wspó?pracownicy zauwa?yli, ?e w populacji Eskimosów zachodniej cz??ci Grenlandii rzadziej doskwieraj? problemy zwi?zane z uk?adem sercowo-naczyniowym. Ich dieta jest szczególnie bogata w ryby i inne owoce morza – zawiera du?e ilo?ci bia?ka, t?uszczów oraz ma?e ilo?ci cholesterolu. Ale przecie? spo?eczeństwa wysokorozwini?tych krajów Europy oraz Ameryki równie? spo?ywaj? du?e ilo?ci bia?ka oraz t?uszczów, a mimo to problemy z uk?adem sercowo-naczyniowym pojawiaj? si? tam w znacznie wi?kszym stopniu. Jak to wyt?umaczy?? Ró?nica polega na tym, ?e w po?ywieniu Eskimosów znajduj? si? du?e ilo?ci bia?ek oraz t?uszczów pochodzenia morskiego, zw?aszcza wielonienasyconych kwasów t?uszczowych z rodziny omega-3. Spo?ywaj?c ryby, Eskimosi przyjmuj? co najmniej 10 razy wi?cej kwasów t?uszczowych omega-3 ni? ludzie ?yj?cy w krajach wysokorozwini?tych. W?ród niezb?dnych nienasyconych kwasów t?uszczowych omega-3 najwa?niejsz? rol? odgrywaj? kwas eikozapentaenowy (EPA) i kwas dokozaheksaenowy (DHA).

Jak dzia?aj? kwasy omega-3?

 • Kwasy EPA i DHA wspomagaj? prawid?owe funkcjonowanie serca1 - korzystne dzia?anie wyst?puje w przypadku spo?ywania 250 mg EPA i DHA dziennie.

 • Kwas DHA przyczynia si? tak?e do utrzymania prawid?owegofunkcjonowania mózgu2 i prawid?owego widzenia - korzystne dzia?anie wyst?puje w przypadku spo?ywania 250 mg DHA dziennie.

Nowa innowacyjna formu?a produktu zawiera idealne proporcje kwasów t?uszczowych EPA:DHA (3:2), przy zmniejszeniu udzia?u pozosta?ych kwasów t?uszczowych w 1 kapsu?ce.

Chewable Omega 3 jest produkowany metod? destylacji molekularnej, co zapewnia wi?ksz? stabilno?? produktu oraz uzyskanie bardzo czystego i skoncentrowanego oleju, bez utraty cennych w?a?ciwo?ci surowca

Nowe doznania smakowe z Chewable Omega 3 do spo?ycia gdziekolwiek b?dziesz, o ka?dej porze.

Poczuj orze?wiaj?c? nut? cytryny podczas ssania lub ?ucia kapsu?ek Chewable Omega 3 CaliVita®. Dzi?ki eksplozji smaku i zabawnej formie Chewable Omega 3 stanie si? ulubionym produktem ca?ej Twojej rodziny! Mo?esz je suplementowa? gdziekolwiek b?dziesz – w autobusie, biurze, kolejce sklepowej... bez konieczno?ci popijania wod?!

Komu szczególnie polecamy?

 • Osobom chc?cym wspomóc prawid?owe funkcjonowanie serca.
 • Studentom w okresie wzmo?onej nauki i pracy.
 • Wszystkim, którzy chc? wspomóc swoj? koncentracj?.
 • Osobom szukaj?cym wsparcia dla narz?du wzroku.
 • Osobom b?d?cym na diecie, w trakcie kuracji odchudzaj?cej.
 • Osobom od?ywiaj?cym si? nieracjonalnie.
 • Kobietom w okresie ci??y i karmi?cym piersi? (po konsultacji z lekarzem).

Czy wiesz, ?e... Polska nale?y do krajów szczególnie zagro?onych niedoborem kwasów t?uszczowych ω-3. D?ugo?ańcuchowe kwasy t?uszczowe omega-3 wspomagaj? procesy uczenia si?, zwi?kszaj? koncentracj?. DHA jest niezb?dny dla funkcjonowania rodopsyny i jej st??enia w zewn?trznych pr?cikach siatkówki, co ma ?cis?e powi?zanie z ostro?ci? widzenia.

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? zosta?y zg?oszone w powiadomieniu do G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Substancje aktywne:

Olej rybny zawieraj?cy: 1800 mg kwasy t?uszczowe Omega 3, w tym: 1080 mg - kwas eikozapentaenowy (EPA) 540 mg - kwas dokozaheksaenowy (DHA) 360 mg Sk?adniki:

olej rybny standaryzowany na zawarto?? kwasu eikozapentaenowego (EPA) i kwasu dokozaheksaenowego (DHA), kapsu?ka ?elatynowa (?elatyna, no?nik: glicerol, barwnik: ?ó?ty tlenek ?elaza), aromat: olejek z skórek cytryny (Citrus limon), stabilizator: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana (zawiera siarczyny), substancja s?odz?ca: sukraloza
Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e soj?, nasiona sezamu, orzechy, jaja, skorupiaki, mleko, zbo?a zawieraj?ce gluten, mi?czaki - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.
Uwagi
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie nale?y przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki, kobiety w ci??y i karmi?ce piersi? przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.
Przeciwwskazania: Nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu.
Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X