<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

Calcium Magnesium Plus - NOWO??! (100 kapsu?ek - masa netto: 113,9 g)

Maksymalna ochona ko?ci i z?bów
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Rewelacyjna, skuteczna ochrona i regeneracja ko?ci!

Po??czenie a? 4 niezwykle wa?nych sk?adników: wapnia, magnezu, najaktywniejszej formy witaminy D3 (cholekalcyferolu) i witaminy K2 (MK-7) w jednym produkcie - Calcium Magnesium Plus to niedo?cignione wsparcie w ochronie zdrowia ko?ci.

MYSITE PRO CALCIUM MAGNESIUM PLUS >>

Jak dzia?aj? sk?adniki Calcium Magnesium PLUS?

Witamina D3

 • wykazuje korzystne dzia?anie na ko?ci i mi??nie
 • ma zbawienny wp?yw na uk?ad odporno?ciowy
 • bierze udzia? w procesie podzia?u komórek
 • pomaga utrzyma? zdrowie z?bów
 • uczestniczy w prawid?owym wch?anianiu i wykorzystywaniu wapnia i fosforu

Wapń

 • dba o zdrowie ko?ci z?bów
 • przyczynia si? do prawid?owego krzepni?cia krwi
 • wspomaga prawid?owe funkcjonowanie mi??ni
 • pomaga utrzyma? w?a?ciwy metabolizm energetyczny
 • korzystnie wp?ywa na nerwy
 • wspomaga funkcjonowanie enzymów trawiennych
 • bierze udzia? w podziale komórek

Witamina K2

 • wp?ywa na prawid?owy metabolizm ko?ci
 • wspomaga krzepni?cie krwi
 • przy udziale witaminy K2 osteokalcyna (bia?ko tkanki kostnej) przekszta?cana jest do karboksyosteokalcyny, której rol? jest dostarczenie jonów wapnia oraz wi?zanie ich z matryc? hydroksyapatytu, zwi?kszaj?c si?? i buduj?c mas? kostn?
 • pobudza mineralizacj? i korzystnie wp?ywa na struktur? kolagenow? ko?ci
 • dba o w?a?ciw? g?sto?? mineraln? ko?ci
 • naturalna witamina K2 w postaci MK-7 charakteryzuje si? doskona?ym wch?anianiem, d?ugo utrzymuje si? w organizmie (okres pó?trwania wynosi 72 godziny), ma zdolno?? do akumulacji we krwi oraz wystarczy jej niewielka ilo??, by efektywnie dzia?a?.

Magnez:

 • bierze udzia? w utrzymaniu zdrowych ko?ci i z?bów 
 • wspomaga prawid?owe funkcjonowanie mi??ni
 • przyczynia si? do zmniejszenia uczucia zm?czenia i znu?enia
 • korzystnie wp?ywa na uk?ad nerwowy i utrzymanie prawid?owych funkcji psychologicznych
 • pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej
 • uczestniczy w procesie podzia?u komórek i syntezie bia?ka
 • przyczynia si? do utrzymania prawid?owego metabolizmu energetycznego

Calcium Magnesium PLUS zawiera idealn? proporcj? wapnia do magnezu, która powinna wynosi? 2:1.

Komu szczególnie polecamy?

 • Wszystkim pragn?cym zachowa? prawid?ow? struktur? ko?ci i spowolni? tempo utraty masy i g?sto?ci ko?ci.
 • Osobom dbaj?cym o pi?kny u?miech.
 • Kobietom w okresie oko?omenopauzalnym i seniorom.
 • M?odym ludziom do zbudowania mocnej struktury ko?ci.
 • Wszystkim uprawiaj?cym sport i osobom aktywnym fizycznie, u których zapotrzebowanie na wapń mo?e by? zwi?kszone.
 • Osobom po przebytej kontuzji, z?amaniu.
 • Kobietom stosuj?cym ?rodki antykoncepcyjne.
 • Wszystkim od?ywiaj?cym si? nieracjonalnie, niespo?ywaj?cym produktów mlecznych.
 • Osobom prowadz?cym siedz?cy tryb ?ycia.

Czy wiesz, ?e... szczytowa masa kostna osi?gana jest w wieku ok. 20-25 lat. Po 30-tce nast?puje stopniowy ubytek tkanki kostnej, spowodowany obni?eniem si? g?sto?ci ko?ci. Pocz?tkowo obni?anie masy kostnej wynosi ok. 1% ka?dego roku, w pó?niejszym okresie (zw?aszcza u kobiet po menopauzie) wynosi od 4-8% rocznie!

Ciekawe artyku?y:

?
  Zdrowie kobiet w naszych r?kach
?  Kalkulator ryzyka rozwoju osteoporozy
? 
Przyk?adowy jad?ospis wzmacniaj?cy stawy i ko?ci

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? zosta?y zg?oszone w powiadomieniu do G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Substancje aktywne:

Wapń 500 mg Magnez 250 mg Witamina K2 90 μg Witamina D3 5 μg Sk?adniki:

w?glan wapnia, tlenek magnezu, kapsu?ka ?elatynowa (?elatyna, woda), stabilizator: celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylaj?ca: kwasy t?uszczowe (kwas stearynowy), substancja przeciwzbryl?j?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych (stearynian magnezu), witamina K2 - menachinon-7,  sole wapniowe kwasu cytrynowego (cytrynian wapnia), sole magnezowe kwasu cytrynowego (cytrynian magnezu), siarczan magnezu, witamina D3 - cholekalcyferol.

Wytworzono w zak?adzie przetwarzaj?cym tak?e nasiona sezamu, orzeszki ziemne, orzechy, jaja, ryby, skorupiaki, mleko, soj?, dwutlenek siarki i siarczyny, zbo?a zawieraj?ce gluten, ?ubin, mi?czaki, seler, gorczyc? - st?d istnieje mo?liwo?? obecno?ci tych sk?adników w produkcie.
Uwagi!
Suplementy diety nie mog? by? stosowane jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia jest wa?ny dla funkcjonowania organizmu. Nie przekraczaj zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. Nie u?ywaj produktu, je?li brakuje zewn?trznej folii zabezpieczaj?cej lub jest ona uszkodzona. Osoby z problemami zdrowotnymi, przyjmuj?ce leki (m.in. przeciwzakrzepowe), kobiety w ci??y i karmi?ce piersi? przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultowa? si? z lekarzem.
Przeciwwskazania: nadwra?liwo?? na sk?adniki preparatu.
Warunki przechowywania: produkt nale?y przechowywa? zamkni?ty, w suchym i ch?odnym miejscu. Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla ma?ych dzieci.
Producent: CaliVita® International, Berlin, Connecticut 06037, USA.
Importer: CaliProducts Kft., Aranykéz u 6.VI. 58, 1052 Budapeszt, W?gry.
Dystrybutor: POLFIT Sp. z o.o, ul. Warszawska 547, 05-083 Wojcieszyn.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X