<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

BioHarmonex IV ()

biorezonans

Uwaga: Mo?liwo?? zakupu w systemie ratalnym. Szczegó?y >>

STRONA DEDYKOWANA BIOHARMONEX 4.0 >>

Obejrzyj film BioHarmonex 4.0 >>

Pobierz instrukcj? obs?ugi >>

 

ZAKTUALIZUJ OPROGRAMOWANIE BIOHARMONEX 4.0 >>

 
UWAGA! Dodatkowe programy do BioHarmonex 4.0 – od teraz dost?pne w sklepie on-line.

Programy mo?na nabywa? pojedynczo oraz w 3 pakietach (poni?ej szczegó?y). Podczas ich zakupów zostaniesz poproszony o podanie  numeru seryjnego Twojego urz?dzenia. Po uiszczeniu op?aty, w potwierdzeniu zamówienia otrzymasz kod aktywacyjny.  

Programy grupy 1 - zawieraj? 5 dodatkowych programów:

 • cellulit
 • rany na ustach
 • tr?dzik/wypryski
 • kreatywne pomys?y
 • kr??enie du?e

Programy grupy 2 - zawieraj? 10 dodatkowych programów:

 • cellulit
 • rany na ustach
 • tr?dzik/wypryski
 • kreatywne pomys?y
 • kr??enie du?e
 • kr??enie krwi w ?y?ach
 • lepsza pami??
 • 8 godzin spokojnego snu
 • jelito
 • uszy/s?uch

Programy grupy 3 - zawieraj? 5 dodatkowych programów:

 • kr??enie krwi w ?y?ach
 • lepsza pami??
 • 8 godzin spokojnego snu
 • jelito
 • uszy/s?uch

BioHarmonex® 4.0 to elektroniczne urz?dzenie do u?ytku domowego emituj?ce impulsowe pole elektromagnetyczne o bardzo niskim nat??eniu. W najnowszej wersji tego urz?dzenia – nowocze?niejszy design idzie w parze z bardziej intuicyjn? obs?ug? – zatem ka?dy mo?e z niego ?atwo korzysta?. Dodatkowo oprócz wcze?niejszych popularnych programów, na BioHarmonex® 4.0 mo?na pobra? nowe programy*. Ponadto urz?dzenie zosta?o poszerzone m.in. o funkcj? MyBio. Wi?cej informacji o dodatkowych funkcjach na www.bio-harmonex.com (prosimy o wybór j?zyka polskiego).
PROFILAKTYKA

Biorytm – W celu harmonijnego funkcjonowania rytmów biologicznych.
Dla meteoropatów – Dla osób wra?liwych na zmiany warunków atmosferycznych.
Meridian – W celu zrównowa?onego dzia?ania meridian oraz wsparcia harmonijnego przep?ywu energii.
Rezonans Schumanna – to zjawisko powoduj?ce wyst?powanie w naturalnym ziemskim spektrum cz?stotliwo?ci fal elektromagnetycznych grupy maksimów w zakresie skrajnie niskich cz?stotliwo?ci pola elektromagnetycznego. To elektromagnetyczne pole moduluje, wyzwala i harmonizuje tysi?ce biochemicznych reakcji zachodz?cych w ka?dej sekundzie w naszym organizmie. Po?rednio pole te koreluje z ci?g?o?ci? zdrowia Twojego organizmu, stanami ?wiadomo?ci i duszy.
Dzieci – Mo?e wspiera? rozwój psychomotoryczny dzieci.
Ko?ci – Dla wsparcia prawid?owego metabolizmu uk?adu kostnego. Zalecany zw?aszcza m?odzie?y w okresie wzrostu, sportowcom i osobom starszym.
Oczy/Wzrok – Zalecany osobom sp?dzaj?cym wiele godzin przed monitorem lub w sztucznym ?wietle.
Odporno?? – Mo?e wspiera? zdolno?ci obronne organizmu
poprzez korzystny wp?yw na uk?ad odporno?ciowy.
Uk?ad limfatyczny – Mo?e wspomóc kr??enie w uk?adzie limfatycznym. Uk?ad ten zwi?zany z uk?adem odporno?ciowym odgrywa znacz?c? rol? w obronie organizmu przed patogenami.
Wieczna m?odo?? – W celu wsparcia organizmu w walce z wolnymi rodnikami i dla wiecznej m?odo?ci.

ATRAKCYJNY WYGL?D

Kontrola masy cia?a – Program ten mo?e wspiera? prawid?owo dobrane metody odchudzania oraz stanowi? profilaktyk? antycellulitow?.
Skóra – Pi?kna skóra, atrakcyjny wygl?d. Regularne stosowanie programu mo?e wspiera? regeneracj? skóry i zachowanie m?odego wygl?du.

SI?A UMYS?U

Uk?ad nerwowy – Dla osób chc?cych ka?dego dnia zachowa? ?wie?o?? umys?u i koncentracj? na najwy?szym poziomie
Umys? – Zrelaksowany, m?odzieńczy, pe?en energii zarówno umys?owo, jak i fizycznie.

STYL ?YCIA

2 godziny spokojnego snu – Mo?e wspomaga? regeneracj? organizmu podczas krótkiej popo?udniowej drzemki, wp?ywaj?c na jako?? snu.
Niespokojna noc – Zalecany w przypadku problemów ze snem, osobom cierpi?cym na bezsenno??. Korzystaj z tego programu wieczorami przed pój?ciem spa?.
Ko?ci/Stawy – Mocniejsze ko?ci, stawy, szybsza regeneracja. Program zalecany przy wysi?ku fizycznym, uprawianiu sportu, osobom z nadmiern? mas? cia?a.
Po wysi?ku fizycznym – W celu szybszej regeneracji po intensywnym wysi?ku fizycznym.
Relaks – Mo?e wspomóc obni?enie napi?cia psychicznego i fizycznego oraz mo?e przyczyni? si? do zmniejszenia codziennego stresu.

KOBIETA/M??CZYZNA

Hormony – Dla równowagi hormonalnej.
Menstruacja – Zastosowanie tego programu mo?e przyczyni? si? do zmniejszenia odczucia nieprzyjemnych objawów menstruacji.
Prostata – Dla dojrza?ych, w ?rednim wieku i starszych m??czyzn.

REGENERACJA


Ból – Mo?e wspiera? procesy samoregeneracji organizmu i by? pomocny w obni?eniu bólu lub zwi?kszeniu progu wytrzyma?o?ci na ból.
Trawienie – Mo?e wpiera? funkcje trawienne i optymalizowa? dzia?anie przewodu pokarmowego.
Kac – Ci??ki wieczór? Pora szybko odzyska? wigor!
Kr??enie ma?e – Program zalecany, by wspomaga? kr??enie krwi. Mo?na go stosowa? kilka razy dziennie.
Oczyszczanie – Dla wsparcia procesów oczyszczania organizmu.
Trzustka – Korzystnie wp?ywa na prac? enzymów trawiennych i prawid?owe dzia?anie trzustki wytwarzaj?cej insulin?.
Uk?ad oddechowy – Dla prawid?owego oddychania. Zalecany sportowcom, palaczom oraz osobom ?yj?cym w du?ych miastach.
Uk?ad moczowy – W celu prawid?owego funkcjonowania nerek i wydalania ubocznych produktów przemiany materii.
W?troba – Mo?e wspomaga? prawid?owe funkcjonowanie w?troby i procesy oczyszczania.
Ochrona gard?a - NOWY DODATKOWY PROGRAM - mo?e wspiera? zdrowie górnych dróg oddechowych, szczególnie gdy b?ona ?luzowa jest nara?pna na zimno. Program zalecany zim? lub podczas przyjmowania zimnych napojów lub spo?ywania lodów.

UWAGA!
BioHarmonex® 4.0 nie nale?y u?ywa? w celach diagnostycznych i leczniczych! W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych, skorzystaj z porady lekarza!

14 powodów, dla których warto si?gn?? po urz?dzenie BioHarmonex BH4 CaliVita®: ?atwiejsze programowanie do w?asnych potrzeb
Dotykowy wy?wietlacz
Akumulator litowo-jonowy
Efekty pod?wietlania
Terapia ?wiat?em/kolorami
Efekty d?wi?kowe
Mo?liwo?? pod??czenia s?uchawek
Z??cze micro USB
Funkcja MyBio
Mo?liwo?? pobierania dodatkowych programów*
Ci?g?e aktualizacje
Nowoczesny design
Lekki i por?czny – mo?esz mie? go zawsze przy sobie
Certyfikat CE

*Pod??cz BioHarmonex 4.0 do komputera z dost?pem do Internetu, a zostanie on automatycznie zaktualizowany o nowe, dost?pne programy. B?d? one nieaktywne do momentu a? nie podejmiesz decyzji, by je zakupi?. Po dokonaniu wp?aty, otrzymasz kod aktywacyjny, by móc korzysta? z kolejnego programu.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X