<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

BioHarmonex III ()

Urz?dzenie biorezonansowe

BioHarmonex® BH3 to elektroniczne urz?dzenie emituj?ce impulsowe pole elektromagnetyczne o bardzo niskim nat??eniu, które mo?e wspiera? naturalne procesy w organizmie przez jego dopasowanie do naturalnego pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez okre?lone tkanki cia?a.

BioHarmonex® posiada 25 programów. Ka?dy program trwa w przybli?eniu 25-30 minut i wywo?uje rezonans w zasi?gu 1,5 metra.

CHILD (DZIECI)
Metabolizm dzieci ma szczególne wymagania z powodu szybkich zmian, wzrostu i rozwoju.
Drgania tego programu mog? by? zharmonizowane z  tymi szczególnymi wymogami.

IMMUNE (UK?AD ODPORNO?CIOWY)

Drgania tego programu zosta?y stworzone tak, ?e mog? by? w idealnej harmonii z uk?adem odporno?ciowym. Program mo?e by? po??czony z innymi programami, takimi jak: CHILD (DZIECI) FOREVER YOUNG (WIECZNA M?ODO??), RELAX (RELAKS), NERVES (UK?AD NERWOWY), BIORHYTHM (BIORYTM) i MERIDIAN (MERIDIAN).

FOREVER YOUNG (WIECZNA M?ODO??)

Drgania tego programu mog? by? ukierunkowane na system antyoksydacyjny organizmu.
Program mo?na ??czy? z innymi programami: RELAX (RELAKS), NERVES (UK?AD NERWOWY), DETOX (OCZYSZCZANIE), CIRCULATION (UK?AD KR??ENIA), BIORHYTHM (BIORYTM) i MERIDIAN (MERIDIAN).

HORMONE (HORMONY)
Drgania tego programu mog? by? ukierunkowane na funkcjonowanie systemu hormonalnego. Jako uzupe?nienie programu zalecamy FOREVER YOUNG (WIECZNA M?ODO??) i MENSES (MENSTRUACJA).

PAIN (UTRAPIENIE)

Program mo?e by? po??czony z innymi programami np.: RELAX (RELAKS), NERVES (UK?AD NERWOWY), MENSES (MENSTRUACJA), BIORHYTHM (BIORYTM), MERIDIAN (MERIDIAN), jak równie? z programami mog?cymi wpiera? procesy trawienia i oczyszczania np. DETOX (OCZYSZCZANIE), DIGESTION (UK?AD TRAWIENNY), LIVER/PANCREAS (W?TROBA/TRZUSTKA), URINARY (UK?AD MOCZOWY).

RELAX (RELAKS)

Program zaleca si? stosowa? w przypadku stresu, b?d?cego zazwyczaj skutkiem po?piechu.
Najlepiej stosowa? go wieczorem lub przed pój?ciem spa?. Mo?e by? stosowany w po??czeniu z programami NERVES (UK?AD NERWOWY), CIRCULATION (UK?AD KR??ENIA), BIORHYTHM (BIORYTM).

NERVES (UK?AD NERWOWY)
Program mo?e wspiera? system nerwowy. Mo?e by? stosowany w po??czeniu z programem RELAX (RELAKS).

WEIGHT LOSS (MASA CIA?A)
Program mo?e wspomaga? procesy metaboliczne.

DETOX (OCZYSZCZANIE)
Program zawiera kilka podprogramów, które mog? by? nakierowane na nasze organy oczyszczaj?ce, takie, jak: w?troba, nerki, ?ledziona, trzustka i jelita. Mo?na go ??czy? z innymi programami, takimi jak: RESPIRATORY (UK?AD ODDECHOWY), DIGESTION (UK?AD TRAWIENNY), LIVER/PANCREAS (W?TROBA/TRZUSTKA), URINARY (UK?AD MOCZOWY).

EYES/VISION (WZROK)

Program mo?e by? szczególnie zalecany osobom pracuj?cym przy komputerach, ogl?daj?cym telewizj? przez d?ugi okres czasu oraz nosz?cym okulary.
Jako  uzupe?nienie tego programu zalecamy program FOREVER YOUNG (WIECZNA M?ODO??).

CIRCULATION (UK?AD KR??ENIA)

Uk?ad sercowo-naczyniowy jest wa?nym elementem naszego organizmu, poniewa? zapewnia odpowiedni? dostaw? tlenu i sk?adników od?ywczych oraz usuwa z komórek produkty uboczne przemiany materii. Aktywno?? komórkowa w takim systemie wymaga komunikacji elektromagnetycznej na odpowiednim poziomie, co by?o wzi?te pod uwag? przy tworzeniu tego programu.  Program mo?na ??czy? z innymi programami, takimi jak: RELAX (RELAKS), NERVES (UK?AD NERWOWY), FOREVER YOUNG (WIECZNA M?ODO??), HORMONE (HORMONY), BIORHYTHM (BIORYTM) i MERIDIAN (MERIDIAN), jak równie? z DETOX (OCZYSZCZANIE), DIGESTION (UK?AD TRAWIENNY), LIVER/PANCREAS (W?TROBA/TRZUSTKA), URINARY (UK?AD MOCZOWY).

RESPIRATORY (UK?AD ODDECHOWY)
Program jest szczególnie polecany osobom ci??ko pracuj?cym fizycznie, palaczom, osobom ?yj?cym w du?ych aglomeracjach, pracownikom. Jako uzupe?nienie dzia?ania tego programu zalecamy program FOREVER YOUNG (WIECZNA M?ODO??).

DIGESTION (UK?AD TRAWIENNY)

Jako?? naszej ?ywno?ci jest jednym z elementów prawid?owego od?ywiania, lecz nie mniej istotna jest zdolno?? przyswajania sk?adników od?ywczych ze spo?ywanego pokarmu, co by?o g?ównym aspektem podczas tworzenia tego programu. Mo?na go ??czy? z innymi programami takimi jak: LIVER/PANCREAS (W?TROBA/TRZUSTKA), DETOX (OCZYSZCZANIE).

LIVER/PANCREAS (W?TROBA/TRZUSTKA)

Trzustka produkuje enzymy trawienne oraz insulin?, która pomaga komórkom wykorzystywa? glukoz? do produkcji energii. W?troba pe?ni wa?n? rol? w przemianie materii, jest miejscem wytwarzania ?ó?ci, uczestniczy w procesach trawienia. Program mo?e by? ??czony z programem DIGESTION (UK?AD TRAWIENNY), DETOX (OCZYSZCZANIE).

SKIN (SKÓRA)
Program ten mo?e by? ukierunkowany na utrzymanie prawid?owego stanu skóry.

URINARY (UK?AD MOCZOWY)

Nerki odgrywaj? istotn? rol? w naszym organizmie m.in. poprzez kontrol? uk?adu hormonalnego, gospodark? wodno – elektrolitow?, metabolizm tkanki kostnej. Program ten mo?e by? nakierowany na funkcjonowanie nerek i dróg moczowych. Program mo?na ??czy? z programem DETOX (OCZYSZCZANIE). Zalecamy jego stosowanie wcze?nie rano lub pó?nym wieczorem, poniewa? w tym czasie nerki wykazuj? najwy?sz? aktywno??.

BONE – SPINE (UK?AD KOSTNY)
Wi?kszo?? osób my?li o ko?ciach jak o statycznej strukturze, w rzeczywisto?ci podlegaj? one aktywnym zmianom, podobnie jak wi?ksza cz??? naszego organizmu. By utrzyma? mocn? struktur? ko?ci ich komórki musz? by? stale odnawiane, od?ywione. Drgania tego programu mog? by? zgodne z tym procesem.

AFTER TRAINING (PO TRENINGU)

Na metabolizm sk?ada si? wiele procesów, które musz? si? dostosowa? do warunków podczas zwi?kszonej aktywno?ci fizycznej.
Program poleca si? stosowa? po treningu.
Mo?na go ??czy? z programem FOREVER YOUNG (WIECZNA M?ODO??).

MERIDIAN (MERIDIAN)
Zgodnie z tradycyjn? chińsk? medycyn?, ludzki organizm pokryty jest niewidzialn? siatk? kana?ów energetycznych, tzw. meridian. Odgrywaj? one wa?n? rol? w komunikowaniu si? ró?nych narz?dów i cz??ci cia?a oraz w kr??eniu krwi i energii. Program MERIDIAN w urz?dzeniu BioHarmonex® mo?e  by? w harmonii ze wszystkimi meridianami równocze?nie. Program mo?na ??czy? z programem BIORHYTHM (BIORYTM).

BIORHYTHM (BIORYTM)

Stan fizyczny, emocjonalny i intelektualny oraz wydolno?? ka?dego cz?owieka nie jest warto?ci? sta??, lecz przedmiotem cyklicznych zmian, zwanych rytmami biologicznymi.
Program mo?e wspiera? te rytmy biologiczne.
Program mo?e by? ??czony z innymi programami, takimi jak: NERVES (UK?AD NERWOWY), RELAX (RELAKS), CIRCULATION (UK?AD KR??ENIA) lub MERIDIAN (MERIDIAN).

MENSES (MENSTRUACJA)
Wed?ug niektórych nurtów duchowych istnieje oczywisty zwi?zek pomi?dzy fazami ksi??yca a 28-dniowym cyklem kobiecym, co zasadniczo okre?la kobiec? natur?. Program ten mo?e by? „dostosowany” do kobiecego cyklu. Mo?na go ??czy? z takimi programami jak: HORMONE (HORMONY), SKIN (SKÓRA), DETOX (DOCZYSZCZANIE) i BIORHYTHM (BIORYTM).

PROSTATE (PROSTATA)
Program mo?na poleci? m??czyznom, szczególnie w wieku ?rednim oraz starszym. Mo?na go stosowa? z programami URINARY (UK?AD MOCZOWY), BIORHYTHM (BIORYTM), FOREVER YOUNG (WIECZNA M?ODO??).

ANTI FRONT (DLA METEOROPATÓW)
Niektóre osoby s? bardziej wra?liwe na zmian? frontów atmosferycznych. Wi?kszo?? ludzi prawdopodobnie mog?aby z ?atwo?ci? je przezwyci??a?, jednak we wspó?czesnym ?wiecie problem ten coraz cz??ciej „zatacza szersze kr?gi”. Program mo?na ??czy? z programami: PAIN (UTRAPIENIE), CIRCULATION (UK?AD KR??ENIA) oraz BIORHYTHM (BIORYTM).

MENTAL RECHARGE (UMYS?)
Program zalecany osobom nara?onym na cz?sty, d?ugotrwa?y i/lub nadmierny stres oraz w sytuacjach szczególnej gotowo?ci umys?owej (np. okres egzaminów). Program ten mo?na stosowa? z takimi programami jak: NERVES (UK?AD NERWOWY), RELAX (RELAKS), CIRCULATION (UK?AD KR??ENIA) i BIORHYTHM (BIORYTM).

LYMPHATIC (UK?AD LIMFATYCZNY)
Uk?ad limfatyczny stanowi wa?ny element uk?adu odporno?ciowego. Jego komórki wyst?puj? w organizmie wsz?dzie tam, gdzie znajduj? si? cia?a obce.
Drgania tego programu mog? by? nakierowane na uk?ad limfatyczny.
Programy mo?na ??czy? z: IMMUNE (UK?AD IMMUNOLOGICZNY), CIRCULATION (UK?AD KR??ENIA) oraz DETOX (OCZYSZCZANIE).

8 powodów, dla których warto si?gn?? po urz?dzenie BioHarmonex BH3 CaliVita®:

 

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne
  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  ?Produkt posiada Certyfikat zgodno?ci CE.
  ?Produkty spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej.
  ?Trzystopniowa, regulowana moc programów.
  ?Nowoczesny kszta?t, kolorowy wy?wietlacz LCD.
  ?adowalne akumulatory AAA, ?atwo wymienialne przez u?ytkownika.
 • ?Urz?dzenie jest przeno?ne, ma?ych rozmiarów i ma por?czne przyciski.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X