Beta Carotene (100 kapsu?ek - masa netto: 23 g)

Beta-karoten
Suplement Diety

SUPLEMENT DIETY

Beta-karoten nale?y do rodziny karotenoidów i jest najbardziej aktywn? prowitamin? witaminy A. Co to oznacza? Otó? organizm cz?owieka - zgodnie z w?asnym zapotrzebowaniem – potrafi z pomoc? w?troby przekszta?ci? beta-karoten witamin? A, która odgrywa istotn? rol? w funkcjonowaniu naszego organizmu:

 • wspiera utrzymanie prawid?owego widzenia
 • dba o stan b?on ?luzowych
 • wspomaga zachowanie zdrowej skóry
 • korzystnie wp?ywa na funkcjonowanie uk?adu odporno?ciowego
 • bierze udzia? w utrzymaniu prawid?owego metabolizmu ?elaza

Komu szczególnie polecamy?

 • Osobom chc?cym zachowa? zdrowy wygl?d skóry, zw?aszcza w okresie jej ekspozycji na promieniowanie UV.
 • Osobom pragn?cym zadba? o narz?d wzroku.
 • Wszystkim potrzebuj?cym efektywnej ochrony antyoksydacyjnej.

8 powodów, dla których warto si?gn?? po produkty CaliVita®:

  Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
  Surowce naturalne stanowi? podstaw? w procesie tworzenia nowoczesnych formu? suplementów diety CaliVita®.
  Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych sk?adów, bazujemy równie? na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej potwierdzaj?cej m.in. skuteczno?? sk?adników ro?linnych stosowanych w naszych preparatach.
  Zwracamy szczególn? uwag?, by zawsze, gdy tylko to mo?liwe, stosowa? formy sk?adników aktywnych o jak najlepszej przyswajalno?ci oraz, by poszczególne sk?adniki wywiera?y synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniaj?ce dzia?anie) na organizm.

  Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
  Znakomita wi?kszo?? naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwy?szymi standardami stosowanymi w przemy?le farmaceutycznym.
 • Produkcja podlega rygorystycznej kontroli jako?ci zgodnie z wymaganiami cGMP (Aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej). Wszystkie surowce i produkty s? wolne od GMO, zanieczyszczeń, metali ci??kich, jak równie? spe?niaj? odpowiednie wymogi mikrobiologiczne.
  Produkty posiadaj? Certyfikaty FDA (Amerykańskiej Agencji ds. ?ywno?ci i Leków), spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej, jak równie? posiadaj?pozytywne odpowiedzi na powiadomienia G?ównego Inspektora Sanitarnego (GIS).

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X