<delect id="7btph"><pre id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></pre></delect>
<pre id="7btph"></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<output id="7btph"><delect id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></delect></output>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<pre id="7btph"></pre>
<output id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></output>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<delect id="7btph"></delect>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>
<address id="7btph"><noframes id="7btph"><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p><p id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></p><noframes id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>

<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>
<p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p><pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre>

<p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p></pre>

<p id="7btph"><output id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></output></p>

<p id="7btph"></p><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre><noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<noframes id="7btph"><p id="7btph"><output id="7btph"></output></p>
<p id="7btph"></p><p id="7btph"></p><p id="7btph"></p>

<p id="7btph"></p>

<address id="7btph"><pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre></address><p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><delect id="7btph"></delect></output></pre>

<pre id="7btph"></pre>

<p id="7btph"></p>
<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<noframes id="7btph">

<p id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></p>

<pre id="7btph"><delect id="7btph"></delect></pre>

<noframes id="7btph"><output id="7btph"></output>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"></pre>

<pre id="7btph"><output id="7btph"><output id="7btph"></output></output></pre>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"></p></pre>

<p id="7btph"></p>
<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><menuitem id="7btph"></menuitem></p></pre>


<pre id="7btph"><output id="7btph"></output></pre>

<p id="7btph"></p>

<pre id="7btph"><p id="7btph"><delect id="7btph"></delect></p></pre><noframes id="7btph"><pre id="7btph"></pre>
<noframes id="7btph"><pre id="7btph"><p id="7btph"><p id="7btph"></p></p></pre>

Aquarion ()

UWAGA: Mo?liwo?? zakupu w systemie ratalnym. Szczegó?y >>

Ka?dego dnia pij czyst?, bezpieczn?, jonizowan? wod?, odkwaszaj?c i oczyszczaj?c organizm!

Dowiedz si? wi?cej - obejrzyj film >>

W przypadku zakupu urz?dzenia w sprzeda?y wysy?kowej firma realizuje wysy?ke kurierem wy??cznie po uiszczeniu przedp?aty, zgodnie z wymogami firmy kurierskiej DHL.

AQUARION to specjalne urz?dzenie do oczyszczania i jonizacji wody, wytwarzaj?ce jonizowan?, bogat? w tlen, pozbawion? zanieczyszczeń, metali ci??kich i toksyn wod?. Na panelu steruj?cym urz?dzenia sami mo?emy ustali? kwasowo??, b?d? te? alkaliczno?? wody i wykorzysta? j? do ró?nych celów. Alkaliczna woda jonizowana jest antyoksydantem, a dzi?ki w?a?ciwo?ciom alkalizuj?cym ma korzystny wp?yw na nasz organizm. Wod? kwa?n? mo?na stosowa? wy??cznie zewn?trznie.

?ywe organizmy w 75-98% sk?adaj? si? z wody, która odgrywa kluczow? rol? w zachowaniu zdrowia. Dlatego te? woda jest nie tylko wa?n? substancj?, ale tak?e istotnym elementem niezwykle delikatnej równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Pe?ni równie? szereg innych funkcji: wspomaga absorpcj? sk?adników od?ywczych, usuwa z organizmu szkodliwe produkty przemiany materii, odgrywa wa?n? rol? w utrzymaniu sta?ej temperatury cia?a (parowanie, pocenie si?), chroni nasze najwa?niejsze narz?dy oraz reguluje w komórkach poziom elektronów i protonów.

Urz?dzenie AQUARION wytwarza wod? jonizowan? w wyniku wst?pnej wielostopniowej filtracji wody z kranu a nast?pnie jej elektrolizy.

W wyniku tych procesów otrzymujemy wod? alkaliczn? i kwa?n? o ró?nym poziomie pH. Wi?kszo?? pokarmów spo?ywczych, niektóre substancje dodatkowe oraz lekarstwa zmieniaj? warto?? pH organizmu w kierunku kwa?nym, czyli zakwaszaj? go. W idealnej sytuacji nasz organizm jest w stanie sobie z tym poradzi?, wykorzystuj?c odpowiednie rezerwy alkaliczne. Jednak d?ugotrwa?e zakwaszenie organizmu mo?e by? przyczyn? powa?nych problemów zdrowotnych. Alkaliczna woda jonizowana wspaniale alkalizuje organizm i pomaga zachowa? prawid?ow? równowag? kwasowo-zasadow?.

Zalety urz?dzenia  Aquarion
- Dok?adnie oczyszcza wod?: posiada zewn?trzny filtr mechaniczny, który odfiltrowuje wi?ksze zanieczyszczenia oraz drugi wielostopniowy, wymienny filtr o ?rednicy 0,01 mikrona, który usuwa zanieczyszczenia, bakterie, wirusy, metale ci??kie, chlor. Przepuszcza z kolei niezb?dne sk?adniki mineralne, takie jak wapń, magnez, potas. Oprócz fazy w?glowej wzbogaconej srebrem, filtr posiada tak?e turmalin, który w naturalny sposób dodatkowo jonizuje wod?.
- Wielostopniowa jonizacja wody (podczas elektrolizy wody, Aquarion mo?e wytwarza?  zarówno wod? alkaliczn?, jak i kwa?n? o 4 ró?nych zakresach poziomu pH.

* Jonizowana woda alkaliczna jest wspania?ym antyoksydantem. Zawiera wiele hydroksylowych jonów (OH-), które wi??? wolne rodniki w naszym organizmie. Woda ta skutecznie alkalizuje organizm, wspomagaj?c zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej i odwracaj?c w ten sposób proces zakwaszania organizmu przez pewne rodzaje po?ywienia, leki, itp. Wp?ywa równie? pozytywnie na nasz organizm i pobudza go do dzia?ania.

* Kwa?na woda jonizowana mo?e by? stosowana wy??cznie zewn?trznie!, np. do piel?gnacji twarzy, oczyszczania skóry. Woda o wy?szym poziomie kwasowo?ci mo?e by? u?ywana do dezynfekcji powierzchni, a tak?e do prac domowych (dezynfekuj?ce dzia?anie bez chemikaliów).
- Dzi?ki systemowi elektrod platynowo-tytanowych, alkaliczna woda jonizowana osi?ga optymalny ujemny poziom ORP (potencja? osydoredukcyjny).
- Struktura alkalicznej wody jonizowanej ulega zmianie, co znacznie zwi?ksza jej absorpcj? i zdolno?? nawadniania organizmu. W wodzie tradycyjnej cz?steczki wody tworz? klaster z?o?ony z 12-18 moleku?. Podczas procesu jonizacji zmienia si? klasterowa struktura wody – dzi?ki temu klastery tworz? 6 cz?steczek, co polepsza zdolno?? penetracji i lepszego nawodnienia organizmu, a tak?e zwi?ksza skuteczno?? oczyszczania komórek z ubocznych produktów przemiany materii.
- Urz?dzenie wytwarza wod? nasycon? tlenem, która mo?e pomóc w zachowaniu zdrowia i jest przydatna dla ka?dego, a szczególnie dla ludzi aktywnych, wyczynowców oraz pracowników fizycznych.

Efekty stosowania wody alkalicznej:
- zmniejsza zakwaszenie;
- wspomaga funkcjonowanie nerek;
- aktywuje i równowa?y naturalny system ochronny organizmu;
- wspomaga funkcje trawienne;
- zmniejsza cellulit;
- w?a?ciwe jej po??czenie z codzienn? diet? mo?e wspomóc proces odchudzania;
- dodaje energii;
- obni?a zm?czenie;

Kwa?na woda jonizowana
jest znakomita dla naszej skóry. Woda kwa?na z poziomu 1-2 mo?e by? stosowana do celów kosmetycznych, poziom 3-4 wykazuje w?a?ciwo?ci antyseptyczne – z jej pomoc? mo?emy dezynfekowa? np. powierzchnie blatów, ?ciereczki w kuchni, itd. Kwa?na woda jonizowana nie nadaje si? do spo?ycia!

Efekty stosowania wody kwa?nej:
- oczyszcza i piel?gnuje skór?;
- czysta kuchnia, bez stosowania ?rodków chemicznych;

11 powodów, dla których warto si?gn?? po urz?dzenie do oczyszczania i jonizacji wody Aquarion CaliVita®: Bazuj?c ju? na 25. letnich do?wiadczeniach naszych wybitnych specjalistów, oferujemy innowacyjne produkty spe?niaj?ce najwy?sze standardy jako?ci.
Gwarantujemy 100% jako?? naszych produktów.
Produkt posiada Certyfikat zgodno?ci CE.
?Produkty spe?niaj? wymogi okre?lone w przepisach Unii Europejskiej.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Zapewniamy mo?liwo?? zakupu cz??ci zamiennych.
Produkt posiada nowoczesny, estetyczny wygl?d.
Proste w u?yciu, obs?udze.
Posiada ?atwo wymienialny filtr, którego stopień zu?ycia mo?na na bie??co ?ledzi?.
Urz?dzenie jest przyjazne dla ?rodowiska.
W komplecie instrukcja obs?ugi, praktyczny film monta?u na DVD.

Ci, którzy kupili ten towar, kupili te?...

X
Zaloguj si?...
Login
X